خسروخان جمشیدی پبدنی در جلسه ای با وزیر کشور وقت ایران

در تصویر زیر، حضور خسروخان جمشیدی پبدنی در جلسه سخنرانی جمشید آموزگار وزیر کشور وقت ایران(وزیر کشور در زمان پهلوی دوم) همراه با مسئولین وقت مشاهده می شود. در این زمان خسروخان جمشیدی پبدنی نمایندگی مردم بختیاری در شورای ایالتی و ولایتی را بر عهده داشت. خسروخان جمشیدی پبدنی، فرد نشسته در ردیف جلو و سمت راست، در تصویر می باشند. روانشان شاد ویادشان همواره گرامی و جاودان خواهد ماند.

عکس توسط جناب آقای شاهرخ جمشیدی پبدنی ارسال شده است که سپاس بیکران از ایشان را دارم.