و توکه ترکه براسبت زدی و رفتی
تاستاره رابه تیره ترین شب تقدیر بسپاری
مردان وزنان دل برشته اندوهت راترانه میکردند
دیریست دره های دهان گشاده خاموشند
و ازهمین جاده ها که تورابدرقه میکردند
هیچکس خبرازبارش باران نیاورده است
دیشب که باماه برنیامدی کرناها را برافروختند و دلها را کوفتند
عروج ملکوتی ابرمردی از ایل بختیاری آخسروخان جمشیدی پبدنی را به خانواده و فامیل داغدار ایشان و ایل بزرگ بختیاری تسلیت میگوییم.
یادوخاطرش گرامی
نویسنده:مجید جمشیدی