بهار نوروزی با عروج ملکوتی آخسرو جمشیدی پبدنی به خزان تبدیل شد و طایفه پبدنی و فامیل و دوستان و آشنایان این بزرگ مرد بختیاری را داغدار و ماتم زده  کرد. روانش شاد و یادش گرامی باد.

 

آخسرو جمشیدی پبدنی