مردم بختیاری از بزرگ و کوچک، در گردهمایی نوروزی، ضمن دید و بازدید با بازی و سرگرمی این جشن باستانی و کهن را گرامی می دارند و مهر ورزی،


دوستی و شادی را بیشتر از پیش در بین خود پایدار و پخش می کنند. تشویق حاضرین، بازیگران را بر می انگیزد و به جوشش در می آورد و شور و شادی و هلهله فضا را می گیرد و اندوه را از دل ها بیرون می راند.

برخی از بازی های رایج مردم بختیاری که در ویر خود دارم بشرح زیر درج می کنم شما هم اگر از بازی و سرگرمی های دیگر آگاهی دارید ارسال نمایید تا با نام شما درج گردد.

 بازی بچه ها

 هل هلِ گرگ چمبری، به خدا که نیلم نی بری ...

تپ، تپ گروسک

ها تی تی، گل ما تی تی ...

و...

بازی بزرگترها

کله وریان

چوب بازی

دستمال بازی

 چوو و گو(چوو تل)

چوو کلی

جیز به گال

برد و کل

زو

الختر

و...