نوروز خجسته باد. برآمدن خورشید از افق کوههای بختیاری