برای دیدن نگاره ها، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


عکس های درون این لینک جدای از صفحه می باشد. لطفا برای دیدن عکس ها در این لینک(پیوند) بر وری این نوشته کلیک کنید.

 

 

پبده و پبدنی

آگرگعلی جمشیدی پبدنی

 

پبده و پبدنی

میرزا ناصر حیدری پبدنی

 

 

پبده و پبدنی - نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

شادروان آلطفعلی عبدالهی پبدنی

 

دلاور باقری پبدنی

 

پبده و پبدنی

ناصر امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

سیاوش امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

شهریار امیری پبدنی

 

 

سهراب امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

داریوش پبدنی

 

خدایار ناصری

 

  

          اسداله امیری  پبدنی                                        علی امیری پبدنی

شادروان قپان امیری پبدنی

 

خدامراد حیدری پبدنی

 

اکبر خبیره

 

شادروان اکبر خبیره پبدنی( تش عبدالعلی، اولاد علیداد)

 

شادروان محمد حیدری پبدنی

 علیمردان حیدری پبدنی

 

شهباز حیدری پبدنی

 

شادروان بیژن سلجوقی پبدنی

 شادروان کیارخ ناصری پبدنی

 

فرخ ناصری پبدنی

محمدعلی امیری پبدنی

شادروان محمدحسین امیری پبدنی 

شادروان علی حسن امیری پبدنی

شهید شنبه امیری پبدنی

خیبر امیری پبدنی نگارنده ی شجره نامه عبدالعلی

 

جهانگیر رحیمیان پبدنی 

 

 

 افرادی از تش درویش عالی پبدنی

 

 

افرادی از تش رمدان پبدنی

 

افرادی از تش سلجوقی پبدنی

 

سوارعلی امیری پبدنی،قپان امیری پبدنی،فیض اله جمالی پبدنیبختیار سلجوقی پبدنی

شادروان  بختیار سلجوقی پبدنی

 

 

روزعلی ناصری پبدنی

شاددروان روزعلی ناصری پبدنی

 

زمان باقری پبدنی

شادروان زمان باقری پبدنی

 

مهدیقلی عبدالهی پبدنی

شادروان مهدیقلی عبدالهی پبدنی

 

اسماعیل ناصری پبدنی

اسماعیل ناصری پبدنی

 

اله داد ناصری پبدنی

شادروان اله داد ناصری پبدنی

 

 راه علی ناصری پبدنی

شادروان راه علی ناصری پبدنی

 

امید علی مرادی پبدنی

شادروان امیدعلی مرادی پبدنی

 

اسحاق ناصری پبدنی

شادروان اسحاق ناصری پبدنی

 

محمدعلی ناصری پبدنی

محمدعلی ناصری پبدنی

 

سلطانعلی ناصری پبدنی

سلطانعلی ناصری پبدنی

 

سلطان محمد جمشیدی پبدنی

سلطان محمد جمشیدی پبدنی

 

خسرو جمشیدی پبدنی

شادروان خسرو جمشیدی پبدنی

 

 

 

داراب جمشیدی پبدنی

 شادروان داراب جمشیدی پبدنی

 

ماشااله مهمانپذیر پبدنی

شادروان ماشااله مهمانپذیر پبدنی

 

مهرعلی عبدالهی پبدنی

شادروان مهرعلی عبدالهی پبدنی

 

علیخان مماند پبدنی

شادروان علیخان مماند پبدنی

محمد کریم حیدری پبدنی

محمدکریم حیدری پبدنی

فرامرز حیدری پبدنی

فرامرز حیدری پبدنی

 

محمدرحیم حیدری پبدنی

محمدرحیم حیدری پبدنی

شاه علی گزین زاده پبدنی

شادروان شاه علی گزین زاده پبدنی

سهراب عبدالهی پبدنی

شادروان سهراب عبدالهی پبدنی

 

خداداد عبدالهی پبدنی

شادروان خداداد عبدالهی پبدنی

بیژن عبدالهی پبدنی

شادروان بیژن عبدالهی پبدنی

غلامرضا حیدری پبدنی

فیض اله باقری پبدنی

شادروان فیض اله باقری پبدنی

 

علیرضا حیدری پبدنی