گپته ورار، کوچیرت وراوردی(وراورده هد)

    بزرگت را پرورش بده، کوچکت پرورش یافته هست. بزرگترها اگر پرورش بیابند و تربیت درست بشوند، کوچکترها خود به خود پرورش خواهند یافت.