آقای سلطانعلی ناصری پبدنی، زندگی نامه و خاطرات خود مشتمل بر 13 فصل با عنوان «زندگی و خاطرات سلطانعلی ناصری پبدنی فرزند شادروان ملاروزعلی ناصری پبدنی بختیاری» چاپ و منتشر کرد.

     وی یکی از سران صاحب نام  طایفه پبدنی  و یکی از متخصصین بازنشسته شرکت نفت می باشد. روشنی بیان،زیبایی کلام و سادگی نوشتار خاطرات وی را دلنشین و جذاب کرده است. ایشان در حال حاضر تعداد معدودی از خاطرات خود را چاپ و منتشر  نموده و در اختیار بستگان و دوستان قرار داده اند. تندرستی،سربلندی و بهروزی ایشان را در این سال نو آرزومندم.