باز بیاین هیوه بیاریم تش بلازی بکنیم

وا تش سُهرون چاله، بازی بازی بکنیم

بیاین دووارته تا به پهریم ز سر تش بلاز

زردیامونه بدیم و بگریم سُهری نِه باز