حاج خداداد عبدالهی پبدنی به دیار باقی شتافت؛ روحش شاد و یادش گرامی باد

شادروان حاج خداداد عبدالهی پبدنی