شعر زیبایی از زنده یاد اخوان ثالث به مناسبت  عید و خانه تکانی

انتخاب و ارسال شعر از آقای رامین طهماسبی راکی 

عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم 

 گردی نستردیم و غباری نفشاندیم

دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

از بیدلی او را ز در خانه براندیم 


هر جا گذری غلغله ی شادی و شور است 

 ما آتش اندوه به آبی نشاندیم 

 آفاق پر از پیک و پیام است ، ولی ما 

 پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم 

 احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم 

 و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم 

 من دانم و غمگین دلت ، ای خسته کبوتر 

 سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیم 

 صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند 

 ما این خرک لنگ ز جویی نجهاندیم

ماننده ی افسون زدگان ، ره به حقیقت 

 بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم 

 از نُه خَم گردون بگذشتند حریفان 

 مسکین من و دل در خَم یک زاویه ماندیم 

 توفان بتکاند مگر « امید » که صد بار 

 عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم 

 مهدی  اخوان ثالث  ( م . امید ) تهران اسفند 1343