خیلی دلم اخواست چرز(charazآجیل) سال نو نه جور قدیم جور بکنم اما نترستم همه سووه بجورم. گندم برشته و کشمش و نخودچی ز منه بازار جستم و استیدم اما کلخنگ و بن و تمته و آرد کنار منه بازار ایچو نبید. سهدی کردم بی به یکی زه تاتزونم که ز گرمسیر بفشنه سیم ابینم خوری نوابید که نوابید!

    هی مندیر رسیدن چرزا بیدم که کر تاتم بفشنه سیم؛ فرگ اکنم یا ز ویرس رهده یا گیرس نه اویده! پست گندم و جو هم خیلی خوش تم بید. نه منه بازار گرمسیر و ایلاق زسون گیر ایاهه و نه ابووه که جور سون بکنیم. ار گندم و جو و تمته و مزگا دیریسه جور بکنم، دست ارسه (سنگ آس دستی)ز کجه بجورم!

     موو ز هونون که چرزا خوش تم قدیمه دارن. نوش منه جونسون.