هر کی نداره دالو

      نی روه هونه هالو

  (هر کس مادر بزرگ ندارد، به خانه دائی نمی رود) مراد از داشتن دالو(مادر بزرگ)حامی و دوستخواه داشتن در محفل و یا جایی است.