ماهیان را تَنگ در تُنگ بلورین نکنیم  

                                   بندی روزِ نو و سفره هف* سین نکنیم

 دست در رقص دم مرگ قزل بر نزنیم

                                این چنین بزم نوین در شب دیرین نکینیم              

در ره سال نو و پیرعمو نوروزی

                                     شادمانی به رخ ماهی غمگین نکنیم

 با دو تُنگ پر اشک از غم آن ماهی سرخ

                            بار خود را به دو صد باره که سنگین نکنیم

  سنگدل چون نگری چشم زلالش پسِ تُنگ؟ 

                                    شرم بادا که چنین سفره رنگین نکنیم

 هف=هفت