صدای پای نوروز کهن از دور می آید

                      نوایی شاد از جشنی و از یک سور می آید

هزار نغمه خوان از عطر آن بشکوفه می خواند

                          به سوی گلشن سبز بهاران نور می آید