دیدمک پرنده ای است که بر بلندی ها می نشیند و آوایی دی، دی دیدمک را سر می دهد که گویی کسی را دیده و به او می گوید: تو را یا او را دیدم.

 مردم بختیاری این موجود را  پرنده هشداردهنده می دانند و معتقدند که او هرگاه کسی را در حین کاری خلاف و غیر اخلاقی و غیر عرف ببیند، این ندا را سر می دهد یعنی تو را دیدم! یا او را دیدم!

نام پرنده دیدمک در فرهنگ بختیاری علاوه بر کاربرد نمادین هشدار،  به صورت ضرب المثل نیز بکار برده می شود.