مهر مادر، مهر پاکی بر دل است

                                 نور مادر، رهنما بر ساحل است

مهر و نور مادری لطف خداست

                        وای بر آن کس که از «او» غافل است