دلم خشه که مو زهنه امیرم

شو ز سرما و روز ز گسنه ای امیرم