مو به سی تو ازنم وصله به جونم

تو به سی کی ازنی که مو ندونم