نه دِشمِن به دوست ابووه و نه پُف به گوشت!

نه دشمن به دوست میشه و نه جگر سفید(شش) به گوشت!