یاد سهراب عزیز و گرامی همیشه در خاطره ها خواهد ماند،روانش شاد و یادش گرامی باد.

شادروان سهراب عبدالهی پبدنی