گُمبه کن و گاله زن.   Gombe kano gale zan.                                             

کسی که فقط جنب و جوش دارد و حرف می زند و عملی انجام نمی دهد؛پر جنب و جوش و پر هیاهو(منفعل، بدون عمل، متظاهر، هوچی)