چوونه که بلند اکنی، سی دُز اجه. 

Choone ke boland ekoni saye doz eje.   

چوب را که بلند می کنی سگ دزد فرار می کند. این مثل کنایه ای است به افراد سودجو و دست کج و خلافکار که همواره از تنبیه و آشکار شدن عمل زشت خود هراس دارند و با مشاهده هر حرکت از سوی دیگران گمان به تنبیه خود دارند.