حبل المتین، بعد از شهید شدن یازده نفر خاصان و کثیری بختیاری، ملت فاتح و صاحب منصبان نظام و قزاق تسلیم، شاه در سفارت روس پناهنده، پارلمان دائر.

                                              نجفقلی صمصام السلطنه

بر گرفته از تاریخ بختیاری نوشته سردار اسعد