حبل المتین، طهران مسخر، سلطنت آباد محاصره، مسلک رقیمه دو ماه قبل را تصویب می کنم، به مراکز خارجه و حجج عتبات عالیات اطلاع بدهید.

                                             نجفقلی صمصام السلطنه