«روز یازدهم[ذیحجه] سربازان و بختیاریان مشغول جنگ بودند،اما فتح از هیچ طرف ظاهر نمی شد و تحصن اقبال الدوله در آن روز مستور ماند. تلگرافخانه وقایع را به


دربار طهران(تهران) اطلاع داد، از طرف اقبال الدوله و کسانش بعضی تلگراف ها به توسط سیم انگلیس به طهران زده شد.

     روز دوازدهم[ذیحجه]  سرباز و توپچی از نداشتن آذوقه سنگرها را از دست  دادند. سربازهای جلالی با اسباب های غارتی به توابع اصفهان فررار کردند. سربازان ملایری به قنسولگری انگلیس متحصن شدند.

     روز سیزدهم[ذیحجه] توپخانه و ذخیره از فشنگ ورندل و یک توپ کوهستانی و دو عراده توپ ته پُر به تصرف ملتیان در آمد؛ ولی ماسوره های توپ را باز نموده، برده بودند که بی فایده بماند و نیز اسباب های اقبال الدوله به غارت رفت.

     در این موقع صدای « زنده باد بختیاری» و« پاینده باد آزادی» بلند شد. از اتفاق آن که غالب اسباب های غارت شده بازاریان که در سربازخانه چهارحوض پنهان نموده بودند، پس از فرار بدست آمد.

     همان روز دوازدهم جناب صمصام السلطنه با 500 سوار و پیاده آراسته وارد شهر شد و یکسره به مسجد شاه ورود کرد. مشروطه طلبان را رونقی و رمقی از نو آمد و شعف همی نمودند. صمصام السلطنه را با کمال احترام پیشباز نمودند...

بر گرفته از کتاب تاریخ بختیاری نوشته علیقلی خان سردار اسعد و عبدالحسین لسان السلطنه سپهر(ملک المورخین)