پتل عسل کرد، مثلی است کنایه آمیز که برای افراد بی بازده، ناسودمند، بی اصل و نسب، نانجیب و خودنما بکار برده می شود. وقتی شخصی توانائی،شایستگی و تخصص انجام کاری را نداشته باشد اما به نحوی آن را به انجام برساند و برای خودنمایی به رخ دیگران بکشاند، در آن صورت کاربرد مثل در باره او عینیت پیدا می کند.