پُتُل هم عسل کرد!                                                 

!Potol ham asal kerd

(سوسک هم عسل داد، وقتی که سوسک هم عسل می دهد!)