مادر ما خاک ما، فرهنگ ماست

روشنی بخش دل پر رنگ ماست

 


 

مادر ما گویش پر بار ماست

پایداران چون تن کهسار ماست

 

هر که با فرهنگ و خاکش ره نجست

مهر دل  با مادر خود کرده سست

 

بازی و سرگرمی ما خاک نیست

دانش و فرهنگ قوم پاک نیست

 

هر که را در جان ز شیر مادر است

وان که را از خاک و قومش خاطر است،

 

می کند هر پای را از خاک دور

چشم بد را می کند از  دید کور

 

 لب فرو بندد ز حرف ناپسند

مادر خود را نسازد ریشخند

بیاییم از انتشار و پخش پیامک های زشت و زننده لر و بختیاری دوری جوییم و فرهنگ کهن خود را دستمایه ای برای افراد بی درد و فرصت طلب قرار ندهیم.