هاچقی(hachoghi)،هاشقی(hashoghi)و آشقی یا (ashoghi,asheghi)، تغییر یافته لغت عاشقی است که در گویش بختیاری بدین صورت تلفظ و استعمال می گردد.

      همانطور که آگاهی دارید، چهار حرف پ، چ، ژ و گ، ویژه زبان فارسی است و در عربی کاربرد نوشتاری و تلفظ ندارد و هشت حرف ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع و ق هم خاص زبان عربی است که در زبان فارسی کاربرد نوشتاری و تکلم دارد و بیست حرف دیگر مشترک در دو زبان مذکور هستند.


هشت حرف عربی وارد شده در زبان فارسی، به مناسبت بیگانگی تلفظ آن به صورت صحیح و با تلفظ و آوایی سالم و کامل ادا نمی شود. مثلاً حروف ث و ص در گفتمان و تکلم فارسی زبانان مانند سین تلفظ و ادا می شود در صورتی که اعراب هر کدام از سه حرف مزبور را با تلفظ  خاص بیان می نمایند. هم چنین دیگر حروف عربی مانند ض،ط، ظ،ع، و ق نیز هر کدام با آوا و مخرج خاص خود تلفظ می کنند که ما ایرانیان فارسی زبان آن را بکار نمی بندیم.

     حرف (ع) یکی از حروفی است که با مخرجی خاص ادا می شود و مردم بختیاری با توجه به گویشی که بر گرفته از زبان های ایرانی است، با توجه به عدم آشنایی کاربردی و ریشه ای، آن را به صورت (آ) یا (ها) ادا می کنند. بنابراین در استفاده و کاربرد کلمه عاشق، «آشق» یا «هاشق» گفته می شود. نزدیکی تلفظ حروف شین و چ نیز باعث می شود تا برخی به شین را چ تلفظ نمایند و هاشقی یا آشقی را، هاچقی یا آچقی ادا و تکلم کنند.

    شوربختانه واژه های زیادی از گویش و زبان مردم بختیاری به علت عدم استفاده امروزیان، در حال نابودی و انقراض هستند که یکی از این واژگان زیبا و جالب، صفت «کلو»(kaloo) می باشد که یکی از معانی آن عاشق است و معادل بسزایی برای جایگزینی کلمه عاشق خواهد بود.

     «کلو»در بختیاری با معانی و مفاهیمی هم چون، عاشق، دیوانه، سرکش، دلباخته، نترس و کله شق بکار برده می شود. در بین ما ایرانیان رایج و معمول است به کسانی که که نسبت به کار و یا تحصیل و غیر از آن توجه نشان نمی دهد و و به قول معروف سر به هوا هستند می گویند، عاشق است؛ در بختیاری نیز چنین کاربردی در مورد کلو هست و به افراد مذکور کلو یعنی حیران و سرگشته و عاشق خطاب می شود.

     بهترین معادل و جایگزین کلمه عربی عاشق، کلو است که با بکارگیری آن می توان این واژه زیبا و باستانی گویش بختیاری را زنده نگهداریم و آن را در نوشته ها و گفتمان خود رایج و معمول نمائیم.

     سپاس از همتبار گرامی و ارجمندم که با پرسش خود بنده را واداشت تا واژه زیبا و دلنشین کلو را به همتبارانی که از آن آگاهی کامل نداشتند بازشناسی و معرفی کنم.

شایسته سربلندی و پیروزی هستید، مانا و پایدار باشید.