عبده محمد للری یارس خدابس

هیشکی چی هو نمهنه بی یار و بی کس

عبده محمد للری سی چه نمردی

چارشنبه بیستِ یکم خوت گل بردی

 

چارشنبه بیست یکم خوم گل بردم

ار دونستم امیره نیاس امردم

 

خدابس سوار اوید به ترک پشتم

للری گپ تا کچیر گشتن بجستم

زللر زیدم بدر تفنگ به دستم

سی گلم زیدم به کُه، ز پا نوستم

زنجیر ایلخانینه به شو بریدم

رهدم به مال بووس یاره ندیدم

بردنم قلعه زراس وستم بیادس

تی کال، برگ خنجریس، لو هند شادس

زللر زیدم بدر کتک دوونم

لاش اسبید خدابس تش وند بجونم

چی مه چارده به شو دورس آستاره

لاش اسبید خدا بس من او دیاره