بله بستونی

بلکه برون(نومزادی)گر، گرنهادن

اوزی (اوزی گردی)


بار اوزی

قند اشکنون(پاگری)قواله نویسی،مهربرون

پشایی

عروسی

ری گشون

و...

-------------------------------------------------------------------

پاگشا

دووا سلام (با سپاس از همتبار مقیم سوئد جهت ارسال مواردی از آیین ازدواج)

 

 لطفاَ ادامه مراحل از قلم افتاده را شما بفرمایید.