1-نان پتیر(تیری)

2-نان تنوری

3-نان ور چاله ای

 4-نان گرده

 5- نان توچری

 6-نان کلگ- کلگ رگو

 

 7-کاکول

8-کلیچه

9- نان جو

10- دیگر  نانی که اشاره نکردم نان «تا» (لفه)می باشد که بیشتر برای حلوای علفه می پزند مثل نان تیری ولی تک قرص با تیر وتوسی وتاوه پخت می شود.

نوشته از آقای دلاور سلجوقی پبدنی