جور نوو (نون)جو، نه ری داره نه آستر

نه گپ مال بای و نه کوچیر قافله

گر وا گا ابره ، دهدر وا دا ابره