طبق روال معمول، برای آگاهی عموم همتباران از فرهنگ غنی و پربار بختیاری که حاصل تجربه و دسترنج پدران و مادران از سالیان بسیار دور است، همواره طی پرسش هایی طرح و عنوان می شود تا با هم اندیشی و همفکری و استفاده بهینه از داشته های پدران و مادران گرامی حاضر به دید و نظر جوانان مشتاق قرار داده شود و از انحراف و اغراق و تحریف پیشگیری گردد و فرهنگ اصیل بختیاری بدور از تک نظری و تک بعدطایفه ای در غالب فرهنگ قوم بختیاری نمایانده شود.

     هدف صرفاً دستیابی به اصالت و واقعیت زبان و گویش، ادبیات، موسیقی، دستباف ها،ابزارها، خوراک، پوشاک و... و تشریح و تبیین ویک دست کردن آنها بر اساس مبانی و شالوده های فرهنگی و معرفی نوع و نحوه کاربرد و استفاده هر یک از موارد و به جامعه مشتاق فرهنگ اصیل قوم کهن بختیاری است.   

     از همتباران ارجمند و گرامی تقاضا می شود در این راه همدیگر را یاری نمائیم و داشته های فرهنگی خود را با دیگر یاران همتبار به اشتراک بگذاریم و به سهم خود در احیاء و زنده نگه داشتن و بارور ساختن آن فرهنگ خود کمک نمائیم. پاینده و سرافراز باشید.