گویشی در میان یکی از طوایف بختیاری متداول و رایج است که آمیخته ای از زبان عربی و بختیاری می باشد. این گروه از مردم بختیاری گهگاه و در مواقعی که در نظر دارند با هم محرمانه و سری حرف بزنند و دیگران از موضوع بحث آنان آگاه نشوند، این گویش را بکار می برند.

آیا شما از این گویش محاوره ای خبر دارید؟

آیا می دانید که مردم کدام طایفه به این گویش صحبت می کنند؟

لازم به ذکر است که مورد اشاره، علاوه بر مردم عرب کمری مد نظر است.