نمایی از منطقه پرک و تنگ گزی پبدنی  و زرد کوه بختیاری است عکس از فراز کوه سله تور گرفته شده است