اربوو خوسه نی دید ادا شاهی اکرد.ar bavoo khose nidid eda shahi ekerd

دیگ به دیگبر اگو ریت سیاه! Dig be digbar ego rit siah

یا گِیت هده یا گُهرت ya geyt hede ya gohret

 گی(gey)و (gohre)در گویش  بختیاری مترادف  و به معنای نوبت کاربرد دارند.  گاه هر یک در مواردی در برخی امور جداگانه صرف می شوند.این مثل در باره کسانی بکار میرود که نوبت دیگران را رعایت نمی کنند و هموار بنوبت را از خود می دانند و حق دیگران را پایمال می کنند.