آیا می دانید چرا مردم قوم بختیاری پس از غروب آفتاب مواد سفید رنگ مانند نمک و شیر و ماست را از خانه خارج نمی کردند؟

آیا می دانید چرا مردم بختیاری هرگز برای خاموش کردن آتش از آب استفاده نمی کردند و آب بر آتش نمی ریختند؟

( امروزه هنوز در بیشتر روستاها و عشایر بختیاری به این باور دیرین عمل می کنند)