عکس در سال 1354 در حین فیلمبرداری فیلمی مستند از کوچ بختیاری بنام «مسیر کوچ ما دشوار است» و  پلان دستمال بازی گرفته شده و در مجله تماشا چاپ شده بود. نفر سمت راست شادروان نادر حاجی پور اسیوند و نفر سمت چپ حسین عبدالهی پبدنی است.توضیح بنا به درخواست یکی از دوستان داده شده است.