هل هله کوسه یکی از باورهای مردم بختیاری است که در زمان خشکسالی با مراسمی خاص صورت می گرفت. مردم با انجام مراسم و آیین ویژه از درگاه ایزدی طلب بارش می کردند. شما از این آیین و باور باستانی و فرهنگی چه اطلاعی دارید؟ منتظر ارسال داشته های خود در این باره هستیم. سربلند و پایدار باشید.