من یادمه مادرم برای ما این طور میگفتن.
ها ته تل

توته متل

پنجاه و شیش مال شکر

 ای احمدی جون پدرت

تیشنه ووردار وا تورت

رو سر حوضه توتیا

هم دست بشور و هم دو تا پا

که اووید

که بر اووید

کاکاسیا اکبر اووید.