1-   چوقا

2-   گربی(گرپی)(gorpi-gorbi)

3-   شال

4-   پاپیچن(پاپیچ)

5-   هورجین(خورجین)

6-   هور (hoor)

7-   هرج (horj)

8-   تی یر(tiyar)

9-   جفنه jofne))

10-                      سارغ- ساروغ (sarogh-saroogh)

11-                      لی (ley)

12-                      تربه(توبره)

13-                      شیردنگ

14-                      وریس(وریست) (veris)

15-                      کرس (kars)

16-                      اوسار (awsar)

17-                      گر اوسار(گوور اوسار)   awsar)  (gar awsar- goowar

18-                      وربند

19-                      رفیده (rofide)

20-                      لت (lat)

21-                      ری تهده Ri tahde))

22-                      جل(jol)  

23-                      جل شال

24-                      آوار تهده

25-                      ...

شما همتبار گرامی اگر دست بافته دیگری از زنان خوش سلیقه و هنر آفرین بختیاری می دانید ارسال نمایید تا بنام شما به دید همگان رسانده شود. ضمناً منتظر ارسال کاربرد هر یک از موارد مذکور نیز هستم. پایدار و تندرست باشید.