گندم موری

آیا می دانید گندم موری از چه گیاهی است و چگونه مردم بختیاری به آن دست می یافتند و چگونه جمع آوری می شد؟

کلخنگ

بن (بنک)

پست( pest)

آرد کنار

گندم برشته

کشکلا (kashkela)

قندرون( می توان در زمره تنقلات قرار داد)

و ...

و بقیه را شما بفرمایید.