با درود

جواب چنه چنه ها در پست های مربوطه داده شده است. سربلند و پیروز باشید