شیر  زرد   ور  من   برد             ار    زهله داری   بیو  بگرد        

Shire  zarde   vor    mene  bard

Ar   zahle   dari   biow    begard

 

 دو تا  گوو  به کل  یک              هیچ ندارن  خور  ز  یک

dota   gawo  be    kele     yak

Hich   nadaren   khavar    ze   yak

 

   ز سر   یک  و ز پا  دو                  ار  ادونی  اسمسه  بگو

ze     sar    yako    ze   pa    do

Ar   edoni    esmese       bogo

 چنه چنه ها از آقای رامین طهماسبی راکی