چنه چنه ؟ به روز اگرده گردلی، به شو اگرده گردلی، مندنی نداره گردلی؟

جواب: آساب آبی

 

Be rooz egarde gerdeli- be shav egarde gerdeli- Mandeni nadare gerdeli?

 

 

 

 

 

 

 

 

یه لاس اکنی نس رسه ، دولاس اکنی ارسه ؟

جواب: دست در رسیدن به دهان در موقع غذار خوردن.

 

Ya las ekoni nierase- dolas ekoni erase?

توتس بوین به هم قدر، توت متالس هم قدر، عبد شلالس هم قدر.

نخ و سوزن

 

Tootes bevin be ham ghedar- toote matales ham ghedar- abde shelales hamghedar