«لال بهیگ lal bahig » به چه گفته می شود؟   

«تمارزو tamarzoo» یعنی چه؟

«تل میت tal mit» چیست؟

معنی «پاگری، پاگیره pageri» چیست؟

«شهاز shohaz» یعنی چه؟

«کلک kelek یعنی چه؟

«مرزنگ merzeng»به چه گفته می شود؟

«مرک merk» یعنی چه؟

«تیشنی tishni»چیست؟

«زله  zele» به چه معنی است؟