هویر مو فیچست، میره هو اود(اوید).    

havire mo fichest mire ho avod(ovid

هور سهر منس خومه کشته و بیرینس مردمه! 

hoore sohr menes khome koshte o birines mardoma

جووه ورم دهرسته، اصلم که نه پهرسته!

 jove varom dehreste aslom ke na pehreste