با درود به همتباران ارجمند و سپاس از توجه خاص به مطالب و چیدمان آن در این وبلاگ. تاریخ نوشته « نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری آگاهانه و بنا بر توصیه همتباری ورجاوند،  با تاریخ مذکور درج شده است تا همواره  در سرفصل صفحات وبلاگ قرار داشته باشد. با سپاس از  ریزبینی و نکته سنجی شما همتباران فرهیخته.